Logopeda – diagnoza i terapia

Oferujemy diagnozę, terapię i profilaktykę zaburzeń mowy. Nasi logopedzi i neurologopedzi używają skutecznych metod pracy z narządem mowy w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

kompleksowa diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna mowy i wymowy, w tym m.in.:

 • badanie funkcji połykania
 • badanie funkcji oddychania
 • sprawności aparatu artykulacyjnego
 • orientacyjne badanie słuchu (w niektórych przypadkach logopeda może zalecić poszerzenie badania audiometrię tonalną)
 • sprawdzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych

Terapia logopedyczna

Program terapii logopedycznej jest opracowywany przez logopedę (lub neurologopedę) indywidualnie dla każdej osoby.

W zakres terapii logopedycznej wchodzi między innymi:

 • usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, w tym praca nad poprawą wyrazistości wymowy
 • wywoływanie i ćwiczenie artykulacji głosek,
 • usprawnianie słuchu fonemowego (fonematycznego)
 • praca z dziećmi z problemami szkolnymi,
 • komunikacja wspomagająca lub alternatywna (AAC)
 • logopeda pracuje również nad poprawą kompetencji komunikacyjnych i językowych

Pod opieką specjalistów logopedów w naszych ośrodkach na Białołęce są między innymi dzieci i młodzież z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (NMPK).

Ponadto nasi logopedzi i neurologopedzi zajmują się osobami dorosłymi z mową afatyczną (afazja mowy) i dyzartryczną różnego typu.

logop

W naszej ofercie znajdziecie również:

Rodzicu, logopeda nauczy Cię:

 • jak dostosować sposób pojenia i karmienia do problemów dziecka
 • jak oddziaływać na mięśnie zaangażowane w procesy mowy (oddechowe, kontrolujące ustawienie głowy, twarzy i jamy ustnej, klatki piersiowej)
 • jak ćwiczyć język i wargi
 • jak usprawnić tor oddechowy
 • jak stosować stymulację rozwoju językowego dziecka

Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci do 3 r.ż. obejmująca:

Logopeda lub neurologopeda dokonają oceny:

 • potencjalnych trudności z przyswajaniem mowy
 • budowy aparatu artykulacyjnego
 • funkcji oddychania, ssania, połykania, a następnie gryzienia i żucia
 • odruchowych reakcji ustno-twarzowych, ich siły i jakości (czyli odruchów: otwierania ust, ssania, przełykania, szukania, kąsania, żucia, odruchu wymiotnego, nasycenia)
 • napięcia mięśniowego języka, warg, podniebienia, policzków
 • funkcji związanych z jedzeniem, fonacją, koordynacją oddychania i wytwarzania dźwięków
 • reakcji słuchowych

Specjaliści dokonają też określenia funkcji karmienia i pojenia dziecka mającego z tym problemy.

Wczesną interwencją logopedyczną w szczególności objęte być powinny dzieci:
 • Urodzone przez cesarskie cięcie lub porodem kleszczowym
 • Urodzone przedwcześnie
 • Z niską masą urodzeniową
 • Z obciążonym wywiadem okołoporodowym
 • Mające kłopoty ze ssaniem, gryzieniem lub żuciem pokarmów
 • Oddychające przez usta, mające często otwartą buzię, wysunięty język
 • Mające ograniczone ruchy języka
 • Mające zbyt dużą wrażliwość tylnej części języka objawiającą się częstym dławieniem, występowaniem odruchu wymiotnego
 • Nadmiernie śliniące się
 • U których występują parafunkcje, czyli nawyki takie jak: ssanie smoczka, palca, pieluszki, zbyt długie korzystanie z butelki

Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów i przygotowania aparatu artykulacyjnego do prawidłowego podjęcia funkcji mowy.


Logopedzi w Warszawie