Przejdź do treści

Punkt ADHD dla dzieci

PUNKT DIAGNOZY I KONSULTACJI ADHD

Zapraszamy rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dzieci z podejrzeniem ADHD. Celem działalności punktu jest udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieciom z ADHD, ich rodzinom i nauczycielom.

Ludzie z ADHD wyglądają przez okna. Nie trzymają się wyznaczonego kursu. Ich myśli wędrują we wszystkich możliwych kierunkach, ale dostrzegają też nowe rzeczy lub znajdują nowe sposoby patrzenia na stare. Nie tylko wyłączają się ze świata, lecz także włączają się często w nowy i świeży sposób. Bywają wynalazcami i innowatorami, inicjatorami i ludźmi czynu. Nie zawsze robią to co chcemy, ale my powinniśmy być na tyle mądrzy, aby nie wtłaczać ich na siłę do szablonu, do którego nigdy się nie dopasują.

E.M. Hallowell, J.J. Ratey

W ramach punktu wykonujemy:

Prowadzona diagnoza ma charakter wielokierunkowy, ujmujący funkcjonowanie dziecka w aspekcie poznawczym, społeczno-emocjonalnym, medycznym oraz edukacyjno-wychowawczym.

Pomoc konsultacyjna obejmuje następujące etapy:

wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka (pierwsza wizyta)

badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka oraz obserwacja w sytuacji diagnostycznej (druga i trzecia wizyta)

diagnoza procesów pamięci i uwagi (po stwierdzeniu takiej potrzeby)

omówienie wyników badań wraz z poradnictwem psychologicznym (czwarta wizyta)

tworzenia adekwatnych do potrzeb dzieci programów pracy terapeutycznej, zalecanej do realizacji na terenie domu i szkoły.

O ADHD – PODSTAWOWE INFORMACJE

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest jednym z najczęstszych zaburzeń spotykanych u dzieci w wieku szkolnym (rozpowszechnienie ok. 5-7 % w populacji). Obejmuje triadę objawów: nadmierną ruchliwość, nadmierną impulsywność oraz zaburzenia uwagi. ADHD – jest rozpoznaniem medycznym i psychologicznym. W praktyce oznacza to, że dziecko z tym zaburzeniem znajduje się w tej samej grupie, co uczniowie z cukrzycą, słabo widzący, niepełnosprawni ruchowo czy borykający się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia).

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo ma trudności w szkole z powodu objawów, które są niezależne od jego woli, a nie dlatego, że jest niegrzeczne

Nie należy więc go karać za zachowania wynikające z nadruchliwości, nadmiernej impulsywności, czy z powodu zaburzeń w koncentracji uwagi. Ze względu na współwystępowanie ADHD z innymi zaburzeniami i prezentowane „zachowania trudne” dziecko nadpobudliwe psychoruchowo potrzebuje dostosowania wymagań edukacyjno-wychowawczych do swoich indywidualnych możliwości.

Sprawdź nasz cennik

Specjaliści w Warszawie