Gimnastyka korekcyjna

Celem gimnastyki korekcyjnej jest:

  • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego;
  • niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu;
  • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy;
  • wyrównanie zaburzeń w rozwoju motorycznym.

Cele te osiąga się drogą realizacji następujących zadań:

  • wyrabianie u dziecka prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach dnia codziennego,
  • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
  • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka,
  • opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.