Przejdź do treści

Terapia dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii

Oferta terapeutyczna
Kategorie Bloga

Terapia pedagogiczna – reedukacja

Terapię pedagogiczną, zwaną dawniej reedukacją, prowadzimy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby móc zapewnić dziecku optymalne funkcjonowanie w wymiarze szkolnym i społeczno-emocjonalnym.

Celem prowadzonej terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • usuwanie lub minimalizowanie deficytów rozwojowych będących bezpośrednią przyczyną niepowodzeń szkolnych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz stymulowanie rozwoju poszczególnych sprawności (czytania, pisania, liczenia), dających szansę na osiąganie sukcesów edukacyjnych,
 • przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki, wzbudzanie motywacji do obowiązków szkolnych i satysfakcji z efektów pracy własnej uczniów
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

Odpowiednio wczesna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku kariery szkolnej dziecka.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju – RÓWNEGO STARTU

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:

 • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
 • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • z zaburzeniami mowy,
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także zaburzenia emocjonalne, trudności wychowawcze, zaburzenia relacji społecznych.

Sprawdź nasz cennik

Terapeuci pedagogiczni w Warszawie