Psycholog dzieci i młodzieży

W ramach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oferujemy:

Diagnoza:

  • diagnozę możliwości poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym, ich sprawności psychomotorycznych, będących podstawą elementarnych umiejętności szkolnych i rozwoju emocjonalno-społecznego.
  • Diagnozę zdolności intelektualnych i rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci w wieku szkolnym, poziomu opanowania podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie czytania, pisania, liczenia oraz rozwoju emocjonalno-społecznego.
  • diagnozę przyczyn specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
  • diagnozę dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich w aspekcie dojrzałości szkolnej
  • wstępną diagnozę fobii szkolnej, spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, w tym Zespołu Aspergera, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, ADD)
  • ocenę trudności wychowawczych

Terapia:

  • pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci nieśmiałych, z wysoką wrażliwością emocjonalną, lękowych, nadpobudliwych psychoruchowo i mających inne problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych, analiza zachowań „trudnych”, formułowanie zaleceń do pracy wychowawczej
  • pomoc w problemach w relacji rodzic-dziecko
  • spotkania psychoedukacyjne i rozmowy wspierające dla rodziców

Psycholodzy w Warszawie