• Terapeuta wyposażony jest w maseczkę, przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki gumowe.
 • W terapii może uczestniczyć wyłącznie zdrowe dziecko. Rodzice/opiekunowie dzieci z widocznymi objawami choroby (katar, kaszel, kichanie oraz podwyższona temperatura) proszeni będą o opuszczenie ośrodka i udanie się do domu.
 • Do ośrodka może wejść tylko jeden rodzic/opiekun z jednym dzieckiem, które odbywa terapię (nie może wchodzić do ośrodka drugi rodzic, rodzeństwo ani osoby towarzyszące).
 • Przy wejściu dziecko ma sprawdzaną temperaturę.
 • Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypełnienia krótkiej ankiety epidemicznej.
 • Wietrzenie sal odbywa się po każdej terapii i jeśli to możliwe również w trakcie jej trwania.
 • Pomiędzy zajęciami przewidziana jest 7-10 minutowa przerwa. Aby zminimalizować możliwość kontaktu naszych klientów, prosimy rodziców by przychodzili do poradni na chwilę przed wyznaczonym czasem terapii i sprawnie opuszczali poradnię po zakończonych zajęciach.
 • W miarę możliwości prosimy rodziców/opiekunów o opuszczenie ośrodka na czas terapii i udanie się na spacer.
 • Każde dziecko musi umyć ręce przed wejściem do sali terapeutycznej oraz po opuszczeniu sali.
 • W poradni dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.
 • Rodzic/opiekun i dziecko wchodząc do poradni musi przejść przez matę nasączoną środkiem odkażającym.
 • Rozmowa z rodzicem odbywać się może w odległości co najmniej 1 metra.
 • Sprzęty terapeutyczne, stoły, krzeseła oraz klamki są regularnie przecierane skutecznym środkiem dezynfekującym po każdej odbytej
 • Każdego dnia po zakończonych zajęciach odkażane są podłogi.

Integracja Sensoryczna

(współpraca zmysłów) zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nadpobudliwych, nadruchliwych, z problemami rozwojowymi, doswiadczajacych trudności w przedszkolu i szkole.

Więcej o integracji sensorycznej…Cennik Warszawa

Konsultacje psychologiczne, psychoterapia dzieci

diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, młodzieży. Trudności wychowawcze, zaburzenia emocji i zachowań, zaburzenia uwagi dzieci, zaburzenia psychiczne to tylko niektóre problemy, w których możemy pomóc.

Więcej o ofercie psychologa i psychoterapeuty…Cennik Warszawa

Logopeda

nowoczesna, specjalistyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej o terapii logopedycznej…Cennik Warszawa

Punkt ADHD dla dzieci

Celem działalności punktu jest udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieciom z ADHD, ich rodzinom i nauczycielom.

Trening słuchowy Johansen IAS

Głównym celem metody jest poprawienie centralnego przetwarzania bodźców słuchowych.

Więcej o treningu Johansena…Cennik Warszawa

Trening uwagi słuchowej NEUROFLOW®

Trening Neuroflow przeznaczony jest dla dzieci bez zaburzeń, ale wykazujących trudności w uczeniu się na drodze słuchowej oraz u wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD.

Więcej o treningu NEUROFLOW®…Cennik Warszawa

Terapia zaburzeń jedzenia, terapia neofobii

Program terapii żywieniowej opracowywany jest przez specjalistę ds. żywienia oraz specjalistów medycyny, logopedii, integracji sensorycznej i psychologii

Więcej o terapii zaburzeń jedzenia i neofobii…Cennik Warszawa

Terapia pedagogiczna – reedukacja

specjalistyczne zajęcia dla dzieci z problemami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Szczególnie ważne dla dzieci w początkowym okresie edukacji.

Więcej o terapii pedagogicznej…Cennik Warszawa

Terapia ręki

Zajęcia mają na celu usprawnienie precyzyjnych ruchów palców i dłoni czyli tzw. małej motoryki oraz koordynacji tych ruchów. Dodatkowym elementem terapii jest wyuczenie zdolności koncentracji uwagi.

Więcej o terapii ręki…Cennik Warszawa

Rehabilitacja NDT-Bobath

NDT Bobath to metoda usprawniania leczniczego stosowana z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Więcej o terapii NDT-Bobath…Cennik Warszawa