Uprawnienia Edupoint.pl – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne

 1. w zakresie psychofizycznej dojrzałości dziecka do wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej (dotyczy dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat)
  – podstawa prawna: art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
 2. w zakresie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym – (dotyczy dziecka, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat)
  – podstawa prawna: art. 16 ust. 4b ustawy o systemie oświaty
 3. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  – podstawa prawna: art. 71 b ust. 3a ustawy o systemie oświaty
  – opinie takie wydają zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 4. w przedmiocie tzw. edukacji domowej – w przedmiocie spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
  – podstawa prawna: art. 16 ust. 10 pkt 1 ustawy o systemie oświaty
 5. w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (chodzi tu o wymagania określone w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy)
  – podstawa prawna:
  – art. 71 b ust. 3b ustawy o systemie oświaty,
  – § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.) wydanego na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  – rozporządzenie to precyzuje, że chodzi tu o opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub o inną opinię wskazującą na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (opinia taka stanowi podstawę dostosowania tychże wymagań)
 6. w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),
  – zgodnie z art. 44zzr ust. 5 ustawy o systemie oświaty uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, może przystąpić do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
 7. w przedmiocie zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
  – podstawa prawna: § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.) wydanego na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  – [nie dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez poradnię publiczną, gdyż w takim wypadku samo to orzeczenie jest wystarczające do zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka]