Regulamin dla filii w Łodzi

EDUPOINT.PL w Łodzi

01 lutego 2014

 1. EduPoint.pl – Gabinety Terapii Dziecięcej – prowadzi zajęcia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 oraz w soboty i w niedziele w godzinach 9:00 – 16:00

ZADANIA PLACÓWKI

 1. Rozwijanie zdolności Dziecka oraz wspomaganie jego harmonijnego rozwoju w ramach oferowanych zajęć i spotkań terapeutycznych.
 2. Wsparcie Rodziców i opiekunów w wychowaniu i opiece nad Dzieckiem poprzez doradztwo, zajęcia edukacyjno – rozwojowe i terapeutyczne.
 3. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

PRAWA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy zajęć mają prawo zgłaszać uwagi, wnioski, propozycje ulepszania pracy oraz wszelkie zastrzeżenia dotyczące działalności placówki do dyrekcji.
 2. Uczestnicy zajęć mają możliwość skorzystania z anonimowych ankiet zadowolenia Klientów oraz specjalnej skrzynki, do której można wrzucać ankiety oraz inne zapisy z uwagami i propozycjami. Skrzynka jest otwierana raz w tygodniu, a Państwa uwagi i sugestie bardzo poważnie traktujemy.
 3. Prośby i uwagi Rodziców dotyczące szczególnych wymagań dzieci należy zgłaszać bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Rodzice mają prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o swoim Dziecku, jego rozwoju i postępach w terapii.
 5. Ośrodek nie udostępnia żadnych informacji dotyczących Dzieci oraz postępu terapii osobom trzecim, przy czym przez osobę trzecią nie rozumie się rodziców lub prawnych opiekunów Dziecka oraz osób przez nich upoważnionych w formie pisemnej.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i spotkania terapeutyczne. Dzieci należy odbierać punktualnie z chwilą wyznaczonego czasu zakończenia zajęć.
 2. Tylko Rodzice (prawni opiekunowie) lub pisemnie upoważniona przez nich osoba zapewniająca Dziecku pełne bezpieczeństwo może odebrać je z placówki.
 3. Na zajęcia grupowe można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.
 4. O wystąpieniu u Dziecka choroby zakaźnej Rodzice zobowiązani są powiadomić dyrekcję placówki.
 5. Uczestnicy zajęć powinni być ubrani w wygodny strój nie stwarzający ryzyka wypadku (jak np. za duże spodnie, biżuteria) oraz posiadać buty na zmianę lub skarpety antypoślizgowe (w przypadku terapii Integracji Sensorycznej). Na zajęcia plastyczne dzieci powinny być ubrane w strój, który może zostać trwale ubrudzony lub w strój ochronny.
 6. Opiekunowie obecni na zajęciach z dziećmi odpowiedzialni są za ich bezpieczeństwo.
 7. Wskazana intensywność zajęć terapeutycznych określana jest przez terapeutę. Nie może być jednak mniejsza niż 1 spotkanie na tydzień.

CENNIK

 1. Aktualny cennik wraz z ofertą rabatową oraz formami i terminami płatności zawarte są w oficjalnym cenniku dostępnym w siedzibie EduPoint.pl oraz na naszych stronach Internetowych.
 2. Opłaty za wszelkie formy zajęć i warsztatów następują przed ich rozpoczęciem
 3. Standardowe zniżki nie sumują się.
 4. EduPoint.pl zapewnia stosowne materiały i narzędzia oraz sprzęt terapeutyczny dla każdego uczestnika zajęć.
 5. Rachunki za wpłaty za zajęcia grupowe, indywidualne są wystawiane na kwotę płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania wpłaty.

PŁATNOŚCI

 1. Uczestnicy mają prawo wyboru formy płatności za zajęcia terapeutyczne, rozwojowe i artystyczne prowadzone w EduPoint.pl
  1. Opłata z góry za cykl lub miesiąc zajęć (karnet);
  2. Opłata za uczestnictwo w pojedynczej sesji, przy czym opłaty za uczestnictwo w zajęciach pobierane są przed rozpoczęciem każdych zajęć:
    • Bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w wypadku jednorazowego wejścia na zajęcia rozwojowe i artystyczne w kwocie nie uwzględniającej rabatu
    • Wszystkie inne formy zajęć wymagają wcześniejszej opłaty za zajęcia
    • Opłaty za uczestnictwo w zajęciach rozwojowych, artystycznych bądź terapeutycznych pobierane są z góry w dniu zajęć również za następny termin w formie przedpłaty.
 1. Uczestnikom zajęć przysługuje prawo otrzymania rabatu cenowego w przypadku opłacenia z góry należności za cały miesiąc zajęć zarówno terapeutycznych, jak i rozwojowych czy artystycznych
 2. W przypadku płatności za cały miesiąc, płatności za zajęcia należy uiszczać z góry najpóźniej dzień przed pierwszymi zajęciami nowego miesiąca (wpłata na konto) lub w dniu pierwszych zajęć nowego miesiąca (gotówką) w siedzibie Edupoint.pl w Łodzi. Opłata za cały miesiąc z góry wiąże się z uprawnieniem do rabatu – zgodnie z aktualnym cennikiem (Załącznik – harmonogram terapeutyczny).

ODWOŁANIA I PRZESUNIĘCIA TERMINÓW ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

 1. Uczestnik może odwołać indywidualne zajęcia, jeśli zgłosi ten fakt najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zajęć najpóźniej do godz. 18:00 w dniu roboczym, bądź do godz. 16:00 w soboty i niedziele. Zostaje wówczas pobrana opłata za zajęcia w wysokości (…) 60% opłaty za zajęcia w przypadku wykupienia karnetu na cykl lub miesiąc zajęć.
 2. W przypadku nie stawienia się na sesję bez uprzedniego odwołania w ustalonym terminie uznaje się sesję za wykorzystaną i opłata nie jest w żaden sposób zwracana.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata nie ulega zwrotowi. W przypadku przewlekłej nieobecności, rozumianej jako nieobecność na 3 kolejnych sesjach, nadwyżka opłaty ponad 3 sesję jest zwracana.
 4. W przypadku braku możliwości kontynuowania zajęć terapeutycznych z winy EduPoint.pl, EduPoint.pl zwraca koszty proporcjonalnie do liczby przeprowadzonych zajęć.
 5. W przypadku nieutworzenia grupy szkoleniowej, warsztatowej lub terapeutycznej EduPoint.pl zwraca wpłacone przez uczestników przy zapisie pieniądze w całości bez dodatkowych kosztów.
 6. Istnieje możliwość odrobienia zajęć terapeutycznych w innym terminie. Z takiego prawa uczestnik może skorzystać 3 razy w przeciągu 6 miesięcy.

O chęci skorzystania z tego prawa uczestnik musi powiadomić terapeutę prowadzącego w chwili odwoływania zajęć. Termin odrabianych zajęć ustalany jest pomiędzy Uczestnikiem a Terapeutą z uwzględnieniem grafiku pracy Terapeuty oraz dostępności sal terapeutycznych.

 1. Odwołania lub przełożenia zajęć Uczestnik dokonuje telefonicznie bezpośrednio do terapeuty prowadzącego lub pod numerem telefonu 669 501 966.
 2. W szczególnych przypadkach, w porozumieniu z Uczestnikami, EduPoint.pl ma prawo do zmiany terminu odbywania zajęć.
 3. W szczególnych przypadkach EduPoint.pl ma prawo odwołać zajęcia w trybie natychmiastowym.
 4. Odwołane przez EduPoint.pl zajęcia terapeutyczne będą odrobione w terminie wskazanym przez EduPoint.pl biorąc pod uwagę możliwości Uczestników i terapeutów
 5. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach EduPoint.pl ma prawo do zmiany terapeuty prowadzącego zajęcia (całkowitej lub czasowej).

ZAPISY NA SZKOLENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zapisy na szkolenia, warsztaty i inne formy prowadzone przez EPE S.C. poprzez elektroniczne formularze umieszczone na stronach należących do EduPoint.pl równoznaczne są z podpisaniem umowy z EPE S.C.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu z poziomu stron internetowych EduPoint.pl
 3. Zapisy / rejestracja drogą elektroniczną (wysłanie formularza ze stron EduPoint.pl) są możliwe po akceptacji niniejszego regulaminu.