Przejdź do treści

Dyskalkulia Diagnoza

Dyskalkulia - Diagnoza

Dyskalkulia – zaburzenie, którego nie należy ignorować

"Matematyka jest niezbędna dla życia, ale nie dla szczęścia."

Stephen Hawking

Dyskalkulia jest specyficznym zaburzeniem, które dotyka zdolności matematycznych jednostki, sprawiając trudności w rozumieniu i wykonywaniu operacji liczbowych. Podobnie jak dysleksja, dyskalkulia stanowi wyzwanie dla codziennego funkcjonowania, a jej skutki mogą być dotkliwe, jeśli nie zostanie wcześnie zdiagnozowana i odpowiednio zrozumiana.

Dla osób cierpiących na dyskalkulię, liczby mogą stać się źródłem frustracji i niepokoju, a zadania matematyczne mogą wydawać się nieprzezwyciężalne. Osoby z tą dysfunkcją mogą mieć trudności w zrozumieniu pojęć matematycznych, wykonywaniu działań arytmetycznych, czytaniu zegarów analogowych, czy też określaniu kolejności zdarzeń czasowych.

 

Oto jak dyskalkulia może wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole, egzaminie i dorosłym życiu:

Trudności w nauce matematyki: Dzieci z dyskalkulią mogą mieć znaczne trudności w przyswajaniu podstawowych pojęć matematycznych oraz wykonywaniu operacji arytmetycznych. To może prowadzić do niepowodzeń w zadaniach domowych, zrozumieniu materiału na lekcjach oraz wypełnianiu prac klasowych.

Obniżona samoocena: Ciągłe niepowodzenia w matematyce mogą prowadzić do obniżonej samooceny i poczucia własnej wartości u dzieci z dyskalkulią. Mogą one czuć się mniej inteligentne od swoich rówieśników i tracić motywację do nauki.

Trudności z egzaminami i testami: Dyskalkulia może znacząco utrudnić dziecku zdawanie egzaminów i testów, zarówno matematycznych, jak i tych wymagających umiejętności matematycznych, na przykład w dziedzinach nauk ścisłych czy ekonomii.

Zmniejszone szanse na dalszy rozwój edukacyjny: Trudności w nauce matematyki mogą ograniczyć możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu, szczególnie w dziedzinach wymagających silnych umiejętności matematycznych, takich jak inżynieria, finanse czy informatyka.

Trudności w codziennym życiu dorosłym: Osoby z dyskalkulią mogą napotykać trudności w codziennych sytuacjach życiowych, takich jak prowadzenie budżetu domowego, liczenie drobnych pieniędzy czy wyliczanie procentów w trakcie zakupów.

Bariery w karierze zawodowej: Dyskalkulia może stanowić barierę w rozwoju zawodowym, szczególnie w zawodach wymagających umiejętności matematycznych, a także w tych, gdzie wymagane są testy sprawności matematycznej jako część procesu rekrutacyjnego.

Wpływ na samodzielność i niezależność: Trudności w matematyce mogą wpływać na ogólną samodzielność i niezależność życiową, utrudniając podejmowanie decyzji finansowych, planowanie czasu czy rozwiązywanie problemów codziennych.

 

 

Istnieje kilka rodzajów dyskalkulii, z których każda manifestuje się nieco inaczej. 

 Dyskalkulia werbalna (słowna): Trudności w nazewnictwie pojęć matematycznych oraz relacji między nimi, a także z identyfikacją liczby przedmiotów. Osoby z tym rodzajem dyskalkulii mogą także doświadczać trudności w wymienianiu cyfr.

Dyskalkulia leksykalna (czytanie): Zaburzenie polegające na trudnościach w rozpoznawaniu symboli matematycznych, cyfr, liczb oraz znaków operacyjnych.

Dyskalkulia graficzna (pisanie): Problem z poprawnym zapisywaniem liczb oraz symboli matematycznych.

Dyskalkulia wykonawcza: Trudności w manipulacji obiektami, zarówno rzeczywistymi (np. patyczki, liczydło) jak i wizualnymi (np. ilustracje w zadaniach matematycznych), w celach matematycznych. Osoby z tym rodzajem dyskalkulii mogą mieć trudności z porównywaniem ilości i wielkości, ustawianiem ich w kolejności oraz określaniem relacji wielkości między nimi.

Dyskalkulia pojęciowo-poznawcza: Trudności w rozumieniu abstrakcyjnych koncepcji matematycznych, które są niezbędne do przeprowadzania operacji pamięciowych. Osoby z tym rodzajem dyskalkulii mogą mieć trudności w dostrzeganiu związków liczbowych, takich jak mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie.

Dyskalkulia operacyjna: Trudności w wykonywaniu działań matematycznych, pomimo zachowanych zdolności do czytania i pisania liczb.

Diagnoza dyskalkulii jest procesem kompleksowym, który wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Oto jak diagnozuje się dyskalkulię:

  • Wywiad i obserwacja: Pierwszym krokiem jest zebranie szczegółowego wywiadu od rodziców, nauczycieli i innych osób związanych z dzieckiem. Istotne jest również obserwowanie dziecka w różnych sytuacjach, zarówno w szkole, jak i w domu, aby zidentyfikować potencjalne trudności z matematyką.
  • Badanie psychologiczne: Specjalista przeprowadza badanie psychologiczne, które obejmuje testy oceniające zdolności matematyczne dziecka, takie jak rozumienie liczb, operacje arytmetyczne, identyfikacja wzorców liczbowych itp. Testy te mogą uwzględniać zarówno aspekty werbalne, jak i niwerbalne matematyki.
  • Badanie pedagogiczne: Badanie pedagogiczne polega na ocenie osiągnięć dziecka w nauce matematyki, jego postępów w porównaniu z innymi uczniami w klasie oraz identyfikacji ewentualnych trudności w przyswajaniu materiału matematycznego.
  • Badanie neurologiczne: W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie badania neurologicznego, aby wykluczyć inne przyczyny trudności w nauce matematyki, takie jak zaburzenia neurologiczne czy dysfunkcje mózgu.
  • Analiza wyników: Po przeprowadzeniu wszystkich testów i obserwacji, specjaliści analizują zebrane dane, aby zidentyfikować obecność dyskalkulii oraz określić jej rodzaj i stopień nasilenia.
  • Diagnoza różnicowa: Ważnym krokiem jest również wykluczenie innych możliwych przyczyn trudności w nauce matematyki, takich jak dysfunkcje sensoryczne, zaburzenia percepcji wzrokowej czy problemy emocjonalne.
  • Opracowanie planu terapeutycznego: Na podstawie diagnozy specjaliści opracowują plan terapeutyczny, który może obejmować specjalistyczne zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym czy psychologiem, a także modyfikacje programu nauczania i wsparcie edukacyjne w szkole.

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy dyskalkulii pozwala na wczesne rozpoznanie tego zaburzenia oraz odpowiednie wsparcie i terapię, które mogą znacząco poprawić jakość życia dziecka i jego szanse na sukces edukacyjny.

Jeśli masz podejrzenia dotyczące dyskalkulii u siebie lub swojego dziecka, nie wahaj się skonsultować z specjalistą. Badanie psychologiczno-pedagogiczne może być kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i pomocy w pokonywaniu trudności związanych z matematyką. Odkrycie i zrozumienie tego zaburzenia to krok w kierunku osiągnięcia pełnego potencjału w nauce i życiu codziennym.

Sprawdź nasz cennik

Specjaliści w Warszawie